សេចក្តីជូនដំណឹងពិសេស

នៅពេលនេះ ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថាប័ន GCCF បានបិទទ្វាបម្រើការងារ។ កម្មវិធីសោះស្រាយសំណងដែលគ្រប់គ្រងដោយតុលាការបានចាប់ផ្តើមបម្រើការងារនៅថ្ងៃទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2012។ លោកអ្នកនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនៃដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ/ស្ថាប័នGCCF តទៅទៀតបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៍ដោយ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានតម្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការមួយក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការខាងក្រោម លោកអ្នកនៅតែអាចទាក់ទងទៅផ្នែកដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថាប័ន GCCF បានធម្មតា ប៉ុន្តែអនុវត្តន៏សម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានកំណត់ទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ។

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកស្ថាប័ន GCCF សម្រាប់គោលបំណងដែលបានកំណត់ទាំងនេះតាមរយះវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម:

1. ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ (800) 916-4893។

2. ផ្ញើអ៊ីមែលទៅ:

NoticesandOffers@GCCF-Claims.com: ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនការទូទាត់សំណងចុងក្រោយពីដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថាប័ន GCCF ដែលមិនទាន់ផុតកំណត់
Info@GCCF-Claims.com: ដើម្បីស្នើសុំការទូទាត់សំណងពីដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថាប័ន GCCF

3. ផ្ញើសំបុត្រទៅ:

Gulf Coast Claims Facility
P.O. Box 9658
Dublin, OH 43017-4958

លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីដោះស្រាយសំណងថ្មីតាមរយះមធ្យោបាយមួយចំនួនក្នុងចំនោមមធ្យោបាយទាំងនេះ:

1. សូមចូលទស្សនាគេហទំព័រដោះស្រាយសំណងដែលបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដោយតុលាការតាមរយះwww.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com

2. ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ 866-992-6174។

3. តាមរយះអ៊ីមែល Questions@deepwaterhorizoneconomicsettlement.com.

4. ផ្ញើសំបុត្រទៅ:

Deepwater Horizon Economic Claims Center
P.O. Box 1439
Hammond, LA 70404-1439